SIMIRádce

jenina

Profil

Dobrý den,

dovolte mi, abych se krátce představila :-)

Jmenuji se Nina a v současné době jsem dokončila svoje vysokoškolská studia. Kromě jiných aktivit jsem se nyní více ponořila do svého koníčku - výrobydárkových předmětů, konkrétně originálních fotoalb pro různé příležitosti a dalších netradičních výrobků z papíru.

Něco málo informací k nabízeným výrobkům:

Jistě znáte ten pocit, kdy máte chuť jen tak si sednout a zavzpomínat na důležité okamžiky ve Vašem životě. Digitálně uchovávané fotky však při prezentaci svoje kouzlo ztrácí. Nenechávejte proto svoje fotografie v počítači, nechte si je vyvolat a uchovejte všechny vzpomínky na mimořádné chvíle ve stylovém fotoalbu. Vezměte fotoalbum  na rodinnou sešlost či návštěvu k přátelům a nebojte se svými fotkam pochlubit. Věřte, že krásu klasických fotoalb všichni ocení.

Nabízím originální fotoalba zaměřená vždy na konkrétní příležitost. Fotoalba jsou vyráběna buď v maxi formátu 25 x 35 cm či v klasickém formátu A4. K výrobě fotoalb je použit papír vysoké gramáže (250g/m2). Do fotoalb lze umístit fotky většiny běžných formátů fotografií, k přilepení fotografií je možné použít růžky či podlepky, dle Vašich preferencí.

Neváhejte a vstupte do mého obchůdku...... Jste srdečně vítáni.......

Vaše Nina

Způsob dopravy

Objednávky zasíláme přes Českou poštu jako doporučenou zásilku či doporučený balíček (dle velikosti zboží). Fotoalba zasílám většinou v poštovní tašce či krabici, pečlivě obalené do bublinkové fólie. Poštovné je účtováno pouze ve výši nákladů v základní výši 90 Kč. U nestandardních zásilek (velké množství zboží) může být poštovné lehce vyšší. Veškeré balíčky jsou náležitě pojištěné. Pokud zásilka dorazí poškozená, nepřejímejte ji a ihned mě prosím informujte.
 
Ráda bych vás seznámila s obchodními podmínkami, které platí v mém obchůdku, pečlivě si je prosím pročtěte.

Kupující (též Spotřebitel) je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží a uzavřením kupní smlouvy. Jako kupující zasláním objednávky stvrzujete, že souhlasíte s níže uvedenými obchodními podmínkami, a zejména že jste byli poučeni o možnosti odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.

 Obchodní podmínky

OSVČ Ing. Nina Jedličková se sídlem (podle pravidel Simira.cz není možné uvádět) identifikační číslo:(podle pravidel Simira.cz není možné uvádět), zapsané v živnostenském rejstříku vedeném u (podle pravidel Simira.cz nesmíme uvádět) pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://www.simira.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) OSVČ Ing. Nina Jedličková, se sídlem (podle pravidel Simira nesmíme uvádět), identifikační číslo: (podle pravidel Simira nesmíme uvádět) zapsané v (podle pravidel Simira nesmíme uvádět), (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s občanským zákoníkem vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen„kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.simira.cz(dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Jelikož to to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.4.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 48 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.5.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

3.4.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Souhlasím s podmínkami a závazně objednávám“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího (e-mail) uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2900848647/2010 vedený c Kč u společnosti Fio Banka (dále jen „účet prodávajícího“);

4.2.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.

V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.

Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu vystavuje prodávající kupujícímu po zakoupení zboží a zasílá ji spolu se zbožím na adresu kupujícího. 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

5.2.

Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu prodávajícího Ing. Nina Jedličková (dle pravidel Simira není možné uvádět), adresa prodávajícího je uvedena na faktuře

5.3.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží kupující (poštovní náklady).

5.4.

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to na jeho bankovní účet, jehož číslo vyplnil do žádosti o odstoupení od smlouvy. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupující vynaložil (poštovné) či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li mezi kupujícím a prodávajícím individuálně na přání dohodnuty.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.4.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na jeho adrese, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.4.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo.

9.3.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1.

Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

12.3.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4.

Kontaktní údaje prodávajícího: podle pravidel Simira není možné uvádět

 

DOPRAVNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednávky zasíláme přes Českou poštu jako doporučenou zásilku nebo doporučený balíček. Poštovné je účtováno ve výši 90 Kč při platbě předem na účet či ve výši 130 Kč (90+40) při zaslání zboží na dobírku. Veškeré balíčky jsou pojištěné. Pokud balík dorazí poškozený, nepřejímejte jej prosím a ihned nás informujte.

MOŽNOSTI PLATBY

Platba převodem na účet

Objednávky je rovněž možné uhradit převodem z účtu. Informace pro platbu naleznete po odeslání objednávky ve svém e-mailu. Uvedením správných údajů v platbě (zejména pak variabilního symbolu) umožníte automatické spárování platby s objednávkou. Při uvedení nesprávných údajů bude platba vrácena zpět a objednávka považována za neuhrazenou. Veškeré objednávky jsou expedovány až po řádném připsání platby na náš účet.

DOBA DODÁNÍ

U každého zboží je uveden stav skladu. Pokud je zboží skladem, posíláme jej v případě dobírky obratem, maximálně druhý den po objednání (v pracovní dyn). V případě platby převodem zboží zasíláme po připsání platby na náš účet. Zboží, které není skladem, odesíláme maximálně do 10 dnů.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Výměna zboží není možná, pouze odstoupení od kupní smlouvy s vrácením finančních prostředků na účet a Váš případný nový nákup. Odstoupení od kupní smlouvy je možné jen u objednávek z e-shopu, které nebyly zakázkově upraveny na přání zákazníka, vrácení je možné do 14 dnů od Vašeho přijetí objednávky.

V případě, že chcete zboží vrátit, zašlete jej prosím na adresu uvedenou na faktuře (dle pravidel Simira nesmíme uvádět adresu) a informujte mě vnitřní poštou Simira. Zboží, prosím, zasílejte náležitě pojištěné a bez dobírky, dobírkové balíčky nepřebíráme.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek prodávající Jenina na www.simira.cz (bližší identifikaci prodávajícího není možné dle pravidel Simira uvádět) a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Jako doklad o záruce (záruční list) je vystavován ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura - dále jen záruční list) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejména datum nákupu, název zboží, cena, množství). Na vyžádání je možné vystavit i záruční list.

2. ZÁRUČNÍ DOBA

Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží Kupujícím, tedy dnem uvedeným na faktuře, paragonu či na záručním listě.

Záruční doba činí 24 měsíců, jako u jakéhokoliv jiného spotřebního zboží.

Záruka na zboží může být dodatečně ukončena, pokud jsou zjištěny následující skutečnosti:

a) zboží bylo upraveno a opraveno někým jiným než výrobcem,

b) životnost zboží byla neúměrně snížena nevhodným užíváním produktu či jeho údržbou,

c) zboží bylo spotřebitelem přeprodáno a nelze prokázat vztah mezi smluvními stranami vůči Prodávajícímu.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

I. Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, jejich neporušenost). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je například nekompletní nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

II. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit vnitřní poštou Simira (e-mail dle pravidel Simira není možné uvádět), sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

III. Kupující může zboží reklamovat odesláním na adresu: podle pravidel Fler nesmíme uvádět, adresa je však uvedena na faktuře, kupující si ji rovněž může ověřit vnitřní poštou Simir

IV. O výsledku reklamace bude Kupující vyrozuměn telefonicky, sms zprávou, e-mailem či jiným prostředkem.

4. ZAMÍTNUTÍ REKLAMACE

I. Nelze reklamovat vady produktu, které vznikly: chybným užíváním, přetížením produktu (byť jednorázovým) a nevhodnou péčí o produkt. 

II. Zboží na reklamaci musí být předáno čisté – vnitřní i vnější povrchy, bez obsahu. Znečištěné zboží bude obratem odesláno zpět bez započetí reklamačního procesu.

III. Nelze přijmout do reklamace zboží, jež není vybaveno: řádně vyplněným reklamačním protokolem a současně kopií dokladu o koupi či jiným dokladem zakládajícím záruční dobu. Takové zboží bude odesláno obratem zpět bez započetí reklamačního procesu.

5. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

I. O vyřízení reklamace je rozhodnuto do zákonné lhůty 30 dnů. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se Spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo neúměrně dlouhou.

II. V případě potvrzení reklamace je na reklamačním protokolu uveden způsob opravy, případně další způsob řešení reklamace. Rovněž je Prodávající povinen uvést důvod zamítnutí.

III. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena) a byly vynaloženy skutečně a účelně.

IV. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba o tuto dobu neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruční doba se prodlužuje o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl Kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován na uvedené kontakty na reklamačním protokolu.

V. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je Prodávající oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění.

VI. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace osobně je Kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamačního řízení a musí prokázat svoji totožnost OP nebo platným cestovním pasem. Bez tohoto ověření není Prodávající oprávněn reklamaci vydat.

V Žehuni dne 8.9.2015

Děkuji Vám za prostudování těchto informací a těším se na vaši návštěvu v mém obchůdku.

 

Přidej se
k Simiře na

 • Google plus
 • Facebook

Partneři

Jejda! Nejdřív se musíte přihlásit.

Zadejte Vaši registrační emailovou adresu.

Storno

Nemusíte si pamatovat všechno!

www.simira.cz nemusíte nosit v hlavě, občas se sami připomeneme e-mailem. Nepropásněte nové soutěže o zajímavé ceny, nejžhavější produktové novinky ani informace o off-line trzích.


Prosím zadejte platnou e-mailovou adresu.

Děkujeme za přihlášení k odběru novinek!

Získejte řadu dalších výhod!


 • Ušetřete čas při nákupu
 • Získejte přehled o stavu vašich objednávek
 • Nenechte si ujít možnost získat slevové kupóny našich prodejců
 • Ovlivněte dění na Simiře svými postřehy a názory
 • Komunikujte přímo s výrobcem a dohodněte detaily své objednávky
 • Nechte si vyrobit své zboží na míru

Chci se registrovatTrvá to jen chviličku :-)