SIMIRádce

viregyt.k

Profil

 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v mých internetových obchodech.

Dobrý den, vítejte v mém obchodě s koženými výrobky provedené starou knižní technologií.

Životnost zboží je od několika desetiletí až po několik staletí.

Veškerý materiál na výrobu tohoto zboží má a bude mít původ pouze z EU.

Jedná se o mojí precizní ruční práci.

Doufám a pevně věřím, že budete se zbožím velmi  spokojeni.

 

Dále se zabývám i výrobou na zakázku.

 

Garance spokojenosti:Pokud nebudete se zbožím spokojeni, můžete ho bez udání důvodu vrátit nepoškozené a v nezměněném stavu do 14 dnů od převzetí zboží nazpět a já Vám okamžitě vrátím Vaše peníze, i s poštovným, nebo vyměním zboží za jiné, Pokud zákazník odstoupí od smlouvy a vrátí zboží opotřebované nebo dokonce poškozené, částka se  sníží o hodnotu, která odpovídá poškození nebo opotřebení. Dle rozhodnutí  s označením C-511/08  musí e-shopy, v případě odstoupení zákazníka od smlouvy do 14 dnů, vracet i poštovné.

 

Odstoupení od smlouvy

§ 1829

(1) Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

 

 

 

Nemožnost vrácení zboží.

§ 1837

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

č.ú. je 1093110309/0800

 

Podmínky níže uvedené blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (zákazník).

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy.


Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i Reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

 

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Na objednávce je uveden provozovatel, odběratel(fakturační adresa zákazníka), příjemce(dodací adresa zákazníka) a dodavatel.  Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží zákazníkem.

 

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

 

Místem dodání zboží je adresa uvedená zákazníkem.

 

Vlastnické právo ke zboží přechází na zákazníka, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

 

Odesílání:

 

Zboží skladem odesílám v den objednání (při objednání do 14:00) nebo nejpozději do 7 pracovních dnů. 
Zboží doručuje Česká pošta - obvykle již druhý den! K zaslání zboží je fakturována částka + poštovné, které uvidíte při objednání. Poštovné se pohybuje od 50-102Kč, dle povahy zboží a způsobu platby.

 

Jsem fyzická osoba podnikatel.

 

Živnostník při své podnikatelské činnosti ručí za své závazky celým svým majetkem.

 

Na dobírku zasílám zákazníkům a podnikatelům. U fyzických osob údaje pečlivě kontroluji.

 

V případě zboží na zakázku, kde budou uvedeny jména, názvy podniků a iniciály atd., nelze toto zboží vrátit do 14 dnů. Toto zboží je pouze na zakázku a nelze odstoupit od uzavřené a zaplacené objednávky. Záruční doba je 24 měsíců.

 

Dále jsem schopen zhotovit diáře, fotoalba dle Vašeho návrhu. Zboží bude vyrobeno a odesláno po přijetí platby, nebo po uhrazení zálohové faktury, nebo na dobírku.

 

Prosím o odeslaní e-mailu s podrobnostmi o tom, jak by měl produkt vypadat

 


O odeslání zboží Vás budu informovat mailem, nebo sms,

 

Zásilky je možné vyzvednou po dohodě na výše uvedené adrese, nejedná se o provozovnu!!

 

V případě, že zboží není skladem, bude připraveno k expedici nejpozději do 7 pracovních dnů, u objednávek na zakázku do 14 dnů.

 

Ochrana osobních dat:

 

Osobní data, která uvedete při objednání nebudou poskytnuta jiným subjektům.

 

Reklamace:

 

V mém internetovém obchodě poskytuji stejné podmínky pro uplatňování reklamací, jaké jsou platné v kterékoliv běžné kamenné prodejně v souladu s platným obchodním zákoníkem, resp. občanským zákoníkem.
Na zboží, objednané a zakoupené prostřednictvímhttp://www.webareal.cz/oldrich, je  délka záruční doby 24 měsíců na veškeré prodávané zboží.

 

Při ztrátě doporučené zásilky přepravcem, nebo nedoručení, tuto skutečnost nahlásí zákazník prodávajícímu elektronicky na mail: o.lan@seznam.cz,  nebo telefonicky na tel.č.776660723 a prrodávající zajistí vyřízení reklamace do 30 dnů. V případě šetření České pošty a v komplikovaných případech do 60 dnů od podání reklamace. O prodloužení lhůty však musí být zákazník informován v zákonné lhůtě 30 ti dnů od podání reklamace

 

Garance nejnižších cen
U většiny sortimentu nabízím  nižší ceny, než najdete v maloobchodě.

 

Garance spokojenosti:Pokud nebudete se zbožím spokojeni, můžete ho bez udání důvodu vrátit nepoškozené a v nezměněném stavu do 14 dnů od převzetí zboží nazpět a já Vám okamžitě vrátím Vaše peníze, i s poštovným, nebo vyměním zboží za jiné, Pokud zákazník odstoupí od smlouvy a vrátí zboží opotřebované nebo dokonce poškozené, částka se  sníží o hodnotu, která odpovídá poškození nebo opotřebení. Dle rozhodnutí  s označením C-511/08  musí e-shopy, v případě odstoupení zákazníka od smlouvy do 14 dnů, vracet i poštovné.

 

 

 

V případě zboží na zakázku, kde budou uvedeny jména, názvy podniků a iniciály atd., nelze toto zboží vrátit do 14 dnů. Toto zboží je pouze na zakázku a nelze odstoupit od uzavřené a zaplacené objednávky. Záruční doba je 24 měsíců.

 


Neúčtuji balné ani žádné další poplatky.

 

Prodávající odpovídá za všechny skryté vady zboží, které se vyskytnou v záruční době.

 

Při uplatnění reklamace musí kupující prokázat, že reklamované zboží pochází od prodávajícího. K tomuto účelu doloží kupující k reklamovanému zboží originál nebo kopii faktury.

 

Prodávající neodpovídá za vady, vzniklé nešetrným zacházením nebo násilným mechanickým poškozením, případně nesprávným zacházením se zbožím ze strany kupujícího.

 

Při uplatnění reklamace na vadu zboží je prodávající povinen prověřit, zda se jedná o vadu odstranitelnou. Pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, může prodávající zboží vyměnit, poskytnout slevu nebo vrátit kupujícímu plnou kupní cenu a to dle dohody obou stran. Pokud se jedná o vadu odstranitelnou postupuje prodávající tímto způsobem:
Odstraní na své náklady zjištěnou vadu. Vadu odstraní bez zbytečného odkladu a s řádnou péčí, nejpozději však do 30 dnů od převzetí oprávněné reklamace. V případě, že je vadná pouze součást věci, má kupující právo na výměnu této součásti a nikoli celé věci. V případě provedené záruční opravy se záruka na zboží prodlužuje o dobu, po kterou v důsledku jejího provádění nemohl zákazník zboží řádně užívat.

 

Po uplynutí 24 měsíční záruční doby zaniká odpovědnost prodávajícího za vady zboží.

 


Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu (nejpozději následující den po převzetí zboží) informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány. 
V případě osobního odběru zboží je kupující povinen zboží překontrolovat při jeho převzetí a případné zjevné vady je povinen ihned řešit s prodávajícim. Zjevné vady, uplatněné u prodávajícího později, nebudou prodávajícím uznány.

 


Prodávající neodpovídá za takové vady, které vzniknou nešetrným zacházením, násilným zacházením, neodbornou manipulací a neodborným ošetřováním ze strany kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady, vzniklé použitím v podmínkách, které nejsou běžné u daného typu výrobku a závady, vzniklé působením živlů.

 


Pokud je zboží dodáno přepravcem s poškozeným obalem, má-li kupující při převzetí podezření, že zboží vykazuje vady nebo je zboží na první pohled poškozeno, vyhotoví kupující na místě s přepravcem písemný Zápis o škodě.  Pokud budete chtít reklamovat zboží zjevně poškozené přepravou a nebude vystaven Zápis o škodě, nebudu moci takovouto reklamaci přijmout. Reklamace na rozbité zboží je možné uplatnit pouze u dopravce.

 

Nevyzvednutí zásilky : Závěrem bych Vás chtěl požádat, abyste zásilku vyzvedli na poště co nejdříve. V případě jejího nevyzvednutí budou účtovány, případně i vymáhány na zákazníkovi výdaje za poštovné a balné v hodnotě  100 Kč.

Reklamaci může kupující uplatnit jednou z následujících možností:

 

1) e-mailem na adresu o.lan@seznam.cz nebo na telefonu 776660723.

 

 

 

2) písemným oznámením na adresu Oldřich Lánský Třebechovická 834 Hradec Králové 500 03, je nutné zasílat zboží tak aby v případě ztráty zásilky bylo zboží pojištěno do jeho hodnoty.

 


Je vhodné zasílat žboží v originálním obalu, příp. v obalu vhodném a dostatečně chránícím daný výrobek. Pro úspěšné vyřízení reklamace je rovněž nutné, aby byl kupující schopen předložit fakturu, nebo její kopii.

 

Přidej se
k Simiře na

  • Google plus
  • Facebook

Partneři

Jejda! Nejdřív se musíte přihlásit.

Zadejte Vaši registrační emailovou adresu.

Storno

Nemusíte si pamatovat všechno!

www.simira.cz nemusíte nosit v hlavě, občas se sami připomeneme e-mailem. Nepropásněte nové soutěže o zajímavé ceny, nejžhavější produktové novinky ani informace o off-line trzích.


Prosím zadejte platnou e-mailovou adresu.

Děkujeme za přihlášení k odběru novinek!

Získejte řadu dalších výhod!


  • Ušetřete čas při nákupu
  • Získejte přehled o stavu vašich objednávek
  • Nenechte si ujít možnost získat slevové kupóny našich prodejců
  • Ovlivněte dění na Simiře svými postřehy a názory
  • Komunikujte přímo s výrobcem a dohodněte detaily své objednávky
  • Nechte si vyrobit své zboží na míru

Chci se registrovatTrvá to jen chviličku :-)