SIMIRádce

Pravidla užívání

Pravidla užívání internetového prostoru SIMIRA.CZ

I.
Obecné
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Pravidla užívání“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Provozovatelem a Uživatelem internetového prostoru („Simira.cz“). Pokud z kontextu nevyplývá jinak, pak odkaz na článek či přílohu uvedený níže, je odkazem na článek či přílohu těchto Pravidel užívání.
2. Internetový prostor Simira.cz je situován na doméně www.simira.cz.
3. Provozovatelem Simira.cz je FO:
Lucie Pikolová
se sídlem Jabloňová 494, 669 02 Suchohrdly
IČ: 10806288
zapsaná v živnostenském rejstříku vedeným Městský úřadem ve Znojmě
(„Provozovatel“). Provozovatel je podnikatelem ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění („Obchodní zákoník“).
4. Simira.cz je internetový prostor, který Provozovatel zřídil a provozuje proto, aby umožnil jednotlivým Prodávajícím umístit jejich obchodní nabídku činěnou ostatním Uživatelům Simira.cz.  Předmětem nabídky může být pouze zboží („Zboží“) a služby („Služby“) povolené Provozovatelem. Provozem Simira.cz Provozovatel, podle své vůle a představ, vytváří pro Prodávající příležitosti k uzavření smluv s Kupujícími, za účelem prodeje Zboží a/nebo Služby.

II.
Pro Uživatele
1. Uživatelem je každá fyzická nebo právnická osoba, která vstoupí na Simira.cz. Vstupem na Simira.cz Uživatel nabývá práva a zavazuje se plnit povinnosti stanovené těmito Pravidly užívání.
2. Provozovatel není tvůrcem, vlastníkem ani prodejcem Zboží ani Služeb prezentovaných na Simira.cz. Provozovatel nejedná jako zástupce Prodávajících.
3. Provozovatel nijak neodpovídá za Zboží ani Služby (zejména neodpovídá za jejich obsah, rozsah, kvalitu, způsob vyobrazení ani jejich prezentaci) prezentovaných na Simira.cz.
4. Uživateli je, bez souhlasu Provozovatele, zakázáno stahovat, upravovat či odstraňovat zdrojový kód, programové nebo technické prostředky na Simira.cz, jakož i instalovat na Simira.cz jakékoli zdrojové kódy, programy nebo data třetích osob. Uživatel odpovídá za škody způsobené porušením uvedených zákazů.

III.
Pro Kupující
1. Kupujícím je každá fyzická nebo právnická osoba, která
1.1. se registrovala na Simira.cz v sekci Přihlášení - Nový Uživatel, a to jako kupující; a/nebo
1.2. odešle Objednávku.
2. Má-li Uživatel zájem o pořízení Zboží a/nebo Služby, je oprávněn příslušnému Prodávajícímu odeslat objednávku Zboží a/nebo Služby prostřednictvím Simira.cz („Objednávka“).
3. Kupující neplatí Provozovateli žádnou provizi ani poplatek v souvislosti s pořízením Zboží či Služeb na Simira.cz, jelikož Provozovatel není ve vztahu ke Kupujícímu v pozici zprostředkovatele, agenta ani zástupce.
4. Průběh nákupu na Simira.cz:
i) potenciální Kupující si vloží Zboží a/nebo Službu do košíku a automatický nákupní systém Simira.cz ho provádí dalšími kroky nákupu,
ii) celková částka za Zboží a/nebo Službu i cena dopravy, poštovného a balného je vždy zobrazena před konečným potvrzením Objednávky,
iii) Objednávka odeslaná Kupujícím Prodávajícímu prostřednictvím Simira.cz představuje návrh na uzavření příslušné smlouvy (tj. kupní nebo o dílo) na Zboží a/nebo Službu určené v Objednávce,
iv) potvrzením Objednávky Prodávajícím Kupujícímu dojde mezi nimi k uzavření smlouvy, jejímž předmětem bude závazek Prodávajícího dodat Zboží a/nebo Službu určené v Objednávce a závazek Kupujícího zaplatit cenu Zboží a/nebo Služby, dopravu, balné, poštovné, jak jsou uvedeny v Objednávce.
v) Prodávající je povinen vydat na žádost Kupujícího doklad o prodeji Zboží a/nebo o poskytnutí Služby v souladu s platnými právními předpisy.
5. Potvrzením Objednávky vzniká přímý smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím. Provozovatel není stranou uvedeného smluvního vztahu ani se ho jinak neúčastní.
6. Kupující bere na vědomí, že se obchodní podmínky (dodací podmínky, stanovení ceny, atp.) mohou lišit u jednotlivých Prodávajících.
7. Kupující platí za Zboží a/nebo Službu přímo Prodávajícímu dle podmínek úhrady ceny Zboží, Služby, dopravy, poštovného a balného uvedených Prodávajícím u příslušného Zboží a/nebo Služby.
8. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že Prodávající nemá povinnost přijmout (potvrdit) Objednávku.
9. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.
10. Souhlasem s Pravidly užívání Kupující potvrzuje souhlas s právy a povinnostmi vyplývajícími z Pravidel užívání, která je povinen dodržovat po čtyři roky ode dne kdy s Pravidly užívání projevil souhlas.
11. Kupující je povinen chránit své přístupové údaje na Simira.cz a zabránit jejich zneužití třetí osobou.
12. Kupující prohlašuje a zaručuje Provozovateli, že v den, kdy projevil souhlas s Pravidly užívání, je každé jeho prohlášení platné, pravdivé a úplné:
12.1. údaje vyplněné Kupujícím při potvrzení Objednávky, resp. do sekce Můj profil na Simira.cz jsou platné, pravdivé a úplné,
12.2. Kupující má způsobilost, pravomoc a oprávnění k čerpání práv a plnění závazků vyplývajících z těchto Pravidel užívání,
12.3. plnění závazků Kupujícího vyplývajících z těchto Pravidel užívání nebude vést k neplnění či porušení jakéhokoli ustanovení vyplývajícího ze smlouvy, platných právních předpisů nebo rozhodnutí a jiných aktů veřejné správy, která se týkají Kupujícího,
12.4. Kupující není v úpadku, ani ve stavu hrozícího úpadku, Kupující ani jeho majetek není předmětem insolvenčního řízení, konkursního řízení, reorganizace ani řízení o návrhu na oddlužení,
12.5. Kupující ani jeho majetek není předmětem řízení o výkonu rozhodnutí nebo exekučního řízení, Kupující není v likvidaci,
12.6. neexistují právní ani faktické překážky, které by bránily plnění závazků Kupujícího z těchto Pravidel užívání.
13. Kupující se zavazuje zajistit, že každé jeho prohlášení uvedené výše v čl. III odst. 12 bude platné, pravdivé a úplné po čtyři roky ode dne kdy projevil souhlas s Pravidly užívání.
14. Kupující bere na vědomí a akceptuje čl. II odst. 2, 3 a 4.


IV.
Registrace
1. Registrace na Simira.cz je zdarma pro všechny Uživatele.
2. Uživatelé jsou kdykoli oprávněni vyplnit identifikační údaje týkající se jejich osoby v registračním formuláři v sekci Přihlášení - Nový Uživatel na Simira.cz. Uživatel je povinen vyplnit všechny údaje označené jako povinné a uvést své identifikační údaje platné, pravdivé a úplné. Provozovatel požádá elektronickou poštou Uživatele, emailem s aktivním odkazem odeslaným na emailovou adresu Uživatele uvedenou v registračním formuláři, o potvrzení registrace na Simira.cz. Uživatel registraci na Simira.cz potvrdí aktivací odkazu v uvedeném emailu („Potvrzení“), čímž počíná období registrace Uživatele na Simira.cz („Registrace“).
3. Uživatelé berou na vědomí a souhlasí s tím, že rozhodovat o tom, zda zaregistrování Uživatele na Simira.cz potvrdí či nikoli je Provozovatel oprávněn dle svého volného uvážení.
4. Registrován může být jen Uživatel starší 18ti let.
5. Kupující a Prodávající jsou povinni udržovat své identifikační údaje platné, pravdivé a úplné a v případě jejich změny je bezodkladně změnit i v sekci Můj profil  Správa osobních údajů a Můj profil - Účty a fakturační údaje na Simira.cz.
6. Registrace je vázána na konkrétní osobu, převod práv a povinností souvisejících s Registrací na jinou osobu není povolen bez písemného souhlasu Provozovatele.
7. Kupující a Prodávající si v registračním formuláři určí svoji přezdívku (nick) a tuto je zakázáno měnit v průběhu používání Simira.cz z důvodu nedovolené manipulace.
8. Kupující, Prodávající, každý samostatně prohlašuje, že souhlasí s tím, že Provozovatel zpracovává jeho osobní údaje pro účely plnění smluvního vztahu mezi ním a Provozovatelem v souvislosti s užíváním Simira.cz.
9. Provozovatel postupuje ve vztahu k osobním údajům Kupujících a Prodávajících v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
10. Kupující ani Prodávající nesmí ukládat či umísťovat na Simira.cz (např. do profilu, popisu předmětu a titulu Zboží a/nebo Služby) elementy HTML, Java Scriptu, PHP a dalších programovacích jazyků, ani nesmí ohrozit, poškodit či negativně ovlivnit obsah a funkčnost Simira.cz.

V.
Povolené a Zakázané Zboží a Služby
Povolené Zboží a Služby
1. Není-li písemně domluveno jinak mezi Provozovatelem a Prodávajícím, na Simira.cz je povoleno prezentovat pouze:
1.1. Zboží, které není Zakázaným zbožím a službami a je:
1.1.1. originální, rukodělné a malosériově vyrobené, které je vyráběno Prodávajícím nebo Seskupením tvůrců;
1.1.2. vyráběno s přihlédnutím k řemeslnému zpracování a designu, popřípadě je dílem duševní kreativity, či dílem uměleckým. Za dílo duševní kreativity je považována tvorba jako počítačová grafika, fotografie, vlastní grafický návrh tištěný na produktech v malé sérii;
1.1.3. nové nebo použité, ovšem jen za předpokladu že je použité Zboží prezentováno v sekci Vintage a pochází z let 1920 – 1980. Na Simira.cz je zakázáno prezentovat jiné použité zboží, jakož i prezentovat zboží z let 1920 – 1980 mimo sekci Vintage.
1.2. Služby, které nejsou Zakázaným zbožím a službami, pokud:
1.2.1. představují drobnou výpomoc;
1.2.2. se jedná o fotografické služby, které jsou na zakázku Kupujícího. Kupující si objedná konkrétní počet, velikost a provedení fotografií za cenu uvedenou v balíčku služeb fotografa. Fotografické služby je povoleno prezentovat pouze v sekci Služby – Fotografické služby;
1.2.3. se jedná o kurzy, které bezprostředně souvisí s kreativní tvorbou původního zboží.  Kurzy je povoleno prezentovat pouze v sekci Služby – Kurzy;
1.2.4. pokud se jedná o materiál, který je bezprostředně využitelný pro výrobu originálního, kreativního zboží („Materiál“). Materiál se pro účely těchto Pravidel užívání považuje za Služby. Materiál je povoleno prezentovat pouze v sekci Služby – Materiál.
2. V sekci Služby – Poptávky a nabídky je
i) Kupujícím povoleno umisťovat poptávky a
ii) Prodávajícím povoleno umisťovat nabídky,
Zboží a/nebo Služeb, které nejsou na Simira.cz v daný okamžik prezentované („Poptávka“ a „Nabídka“). Zadání Poptávky i Nabídky je možné jen za trvání Registrace. V sekci Služby – Poptávky a nabídky se zakazuje uvádění osobních, kontaktních nebo jiných identifikačních údajů. Odpověď na Poptávku nebo Nabídku probíhá vnitřní poštou Simira.cz. Pokud Kupující akceptuje Nabídku Prodávajícího a potvrdí mu akceptaci vnitřní poštou Simira.cz, je mezi nimi uzavřen příslušný smluvní vztah (tj. smlouva kupní nebo o dílo). Pokud Prodávající akceptuje Poptávku Kupujícího a potvrdí mu akceptaci vnitřní poštou Simira.cz, je mezi nimi uzavřen příslušný smluvní vztah (tj. smlouva kupní nebo o dílo). Vypořádání proběhne prostřednictvím prodejního procesu na Simira.cz.


Zakázané zboží a služby
1. Na Simira.cz je zakázáno prezentovat („Zakázané zboží a služby“):
1.1. zboží a/nebo služby
1.1.1. které není zbožím originálně a vlastnoručně vyrobeným Prodávajícím nebo Seskupením tvůrců. Úprava zboží vyrobeného třetí osobou, není považována za originální, vlastnoručně vyrobený výrobek a tento nesmí být na Simira.cz prezentován;
1.1.2. které je sestavené z průmyslových polotovarů a nevykazuje známky kreativity duševní a umělecké. Je zakázáno vydávat takové zboží za originální zboží;
1.1.3. má-li být pouze přeprodáváno (s výjimkou použitého vintage Zboží, které je prezentováno v souladu s těmito Pravidly užívání);
1.1.4. které nejsou realizovány přímo Prodávajícím služby. Služby realizované subdodavateli nesmí být prezentovány na Simira.cz;
1.1.5. jehož prodeji, resp. jejichž poskytnutí, brání omezení vyplývající ze závazkového vztahu, ze soudního, rozhodčího nebo správního rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu veřejné správy, nebo z platných právních předpisů (např. nemá-li Prodávající oprávnění k prodeji daného zboží nebo poskytování služby, podléhá-li prodej zboží nebo poskytování služby zvláštnímu schválení ze strany orgánu veřejné správy, které nebylo získáno);
1.1.6. jejichž nabízení, prezentace či propagace
i) vyžaduje zvláštní povolení, souhlas nebo splnění oznamovací povinností, a/nebo
ii) je v rozporu s platnými právními předpisy, soudním, rozhodčím nebo správním rozhodnutím nebo jiným opatřením orgánu veřejné správy nebo dobrými mravy;
1.1.7. pornografického nebo warez charakteru, jakož i zboží nebo služby podporující násilí nebo rasovou nesnášenlivost;
1.1.8. které by porušily práva Provozovatele, ostatních Uživatelů nebo třetích osob (např. autorů fotografických nebo jiných uměleckých děl);
1.1.9. které jsou již na Simira.cz prezentovány (to se nevztahuje na prezentování více kusů stejného Zboží, nebo opakované nabídky stejné Služby, v rámci jedné nabídky jednoho Prodávajícího).

2. Zakázané zboží a služby je Provozovatel oprávněn kdykoli odstranit, a to i bez předchozího upozornění Prodávajícího. Prodávající tímto uděluje Provozovateli výslovný souhlas s odstraněním Zakázaného zboží a služby z Prostoru Prodávajícího.

VI.
Pro Prodávající
1. Prodávajícím je každá fyzická nebo právnická osoba, která se registrovala na Simira.cz v sekci Přihlášení -/Nový Uživatel, a to jako prodávající.
2. Na Simira.cz může prezentovat Zboží a/nebo Služby též skupina tvůrců, kteří společně tvoří Zboží nebo poskytují Služby („Seskupení tvůrců“). Seskupení tvůrců zastupuje na Simira.cz a vůči Provozovateli vždy jeden jejich zástupce s platnou Registrací na Simira.cz. Zástupce Seskupení tvůrců se zaregistruje jako Prodávající. Pro účely Smlouvy se na Seskupení tvůrců obdobně použijí práva a povinnosti Prodávajících. O tom, že zboží prezentuje Seskupení tvůrců je povinnost informovat v sekci Můj profil, a to jmenovitě uvést každého tvůrce Seskupení a počet tvůrců v Seskupení.
3. Tato Pravidla užívání tvoří část obsahu smlouvy o zprostředkování (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi Provozovatelem a Prodávajícím. Smlouvou se Provozovatel zavazuje vytvářet podmínky pro Prodávajícího směřující k tomu, aby Kupující měl příležitost uzavřít příslušnou smlouvu (tj. kupní nebo o dílo) s Prodávajícím ve vztahu k určitému Zboží a/nebo Službě. Prodávající se zavazuje zaplatit za to Provozovateli úplatu. Nedohodnou-li se Provozovatele s Prodávajícím jinak, je výše úplaty stanovena v čl. VIII odst. 6. Smlouva je uzavřena v souladu se zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění. Provozovatel a Prodávající jsou dále společně označováni jako "Smluvní strany".
4. Prodávající je na Simira.cz oprávněn využívat část internetového prostoru, který je mu vyhrazen Provozovatelem („Prostor Prodávajícího“).
5. Prodávající
i) se zavazuje bezvýhradně dodržovat platné právní předpisy, práva Provozovatele vyplývající ze Smlouvy, autorská práva Provozovatele a třetích osob podle platných právních předpisů.
ii) má zakázáno uvádět při prezentaci Zboží a/nebo Služeb na Simira.cz klamavé nebo neúplné informace, nebo informace, které by mohly Uživatele přivést v omyl;
iii) nesmí prezentovat Zboží ani Služby Kupujícímu, který kontaktoval Prodávajícího prostřednictvím Simira.cz jinak, než přes objednávkový systém Simira.cz;
iv) může užívat Prostor Prodávajícího jen k prezentaci Zboží a/nebo Služeb;
v) je plně odpovědný za obsah svého Prostoru Prodávajícího, pravdivost a úplnost informací tam uvedených. Prodávající se zavazuje nahradit Provozovateli škodu, jež mu vznikne jednáním nebo opomenutím Prodávajícího v rozporu s těmito Pravidly užívání.
vi) je odpovědný za plnění svých závazků ze vztahu mezi ním a Kupujícím, svých povinností vyplývajících z platných právních předpisů, a dále je odpovědný za nakládání s osobními daty Kupujících;
vii) je odpovědný za škody vzniklé Provozovateli, ostatním Uživatelům nebo třetím osobám zásahem do Simira.cz nebo Prostoru Prodávajícího.
viii) nesmí domlouvat ani realizovat směnu Zboží za jiné Zboží, Služby za jinou Službu, Zboží za Službu či obráceně, mezi Uživateli;
ix) je povinen chránit své přístupové údaje k Prostoru Prodávajícího a na Simira.cz před zneužitím třetí osobou;
x) je oprávněn umístit k jím prezentovanému Zboží či Službě ilustrační či popisné fotografie, a to za podmínky, že tím nedojde k porušení autorských práv třetí osoby. Umístění fotografie Zboží i Služeb je zdarma, (každé Zboží a Služba může být prezentována na maximálně 5 fotografiích, nejsou povoleny fotografie přesahující 2MB paměti). Fotogalerii Zboží a Služeb si Prodávající spravuje (vkládá, maže, dočasně skrývá zobrazení fotografie, edituje popisky atp.) ve svém Prostoru Prodávajícího, v sekci Můj obchod;
xi) je povinen prezentovat v Prostoru Prodávajícího jen Zboží určené k prodeji a/nebo Služby určené k poskytnutí. Je zakázáno prezentovat Zboží a/nebo Služby, které nejsou určeny k prodeji či poskytnutí, nebo nejsou k dispozici v prezentovaném počtu kusů (např. pouze na prezentaci).
xii) Zboží se vkládá v sekci Můj obchod – vložit Zboží, Služby se vkládají v sekci Můj obchod – vložit Služby;
xiii) před prvotním vložení Zboží a/nebo Služby je povinen vyplnit formulář Účty a fakturační údaje v sekci Můj profil, a to platnými, pravdivými a úplnými údaji. 
6. Prodávající prohlašuje a zaručuje Provozovateli, že ke dni uzavření Smlouvy je každé jeho prohlášení platné, pravdivé a úplné:
6.1. údaje vyplněné Prodávajícím v sekcích Můj profil - Upravit profil, Můj profil - Správa osobních údajů a Můj profil - Účty a fakturační údaje jsou platné, pravdivé a úplné,
6.2. Prodávající má způsobilost, pravomoc a oprávnění k čerpání práv a plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy, těchto Pravidel užívání, prodeji Zboží a poskytování Služeb prezentovaných v Prostoru Prodávajícího,
6.3. plnění závazků Prodávajícího vyplývajících ze Smlouvy a těchto Pravidel užívání nepovede k neplnění či porušení jakéhokoli ustanovení vyplývajícího ze smlouvy, platných právních předpisů nebo rozhodnutí a jiných aktů veřejné správy, která se týkají Prodávajícího,
6.4. Prodávající není v úpadku, ani ve stavu hrozícího úpadku, Prodávající ani jeho majetek není předmětem insolvenčního řízení, konkursního řízení, reorganizace ani řízení o návrhu na oddlužení,
6.5. Prodávající ani jeho majetek není předmětem řízení o výkonu rozhodnutí nebo exekučního řízení, Prodávající není v likvidaci,
6.6. neexistují právní ani faktické překážky, které by bránily plnění závazků Prodávajícího ze Smlouvy nebo těchto Pravidel užívání.
7. Prodávající se zavazuje zajistit, že každé jeho prohlášení uvedené výše v čl. VI odst. 6 bude platné, pravdivé a úplné po celou dobu Registrace na Simira.cz.
8. Prodávající je povinen uvádět cenu Zboží a Služeb včetně DPH s tím, že cena dopravy, poštovného a/nebo balného jsou uvedeny samostatně. Cena dodávky daného Zboží a/nebo Služby nesmí překročit součet uvedených částek. Cena Zboží a/nebo Služby musí být cena obvyklá vzhledem ke zpracování, umělecké invenci a použitému materiálu.
9. Prodávající  výslovně povoluje a dává provozovateli souhlas k užití fotografií vloženého zboží k marketingovým a reklamním účelům a zviditelnění Simira.cz v médiích. Tyto fotografie budou nerozlučně spojeny s logem Simira.cz tak, aby bylo zjevné, že se výrobek prodává na Simira.cz prostoru.
10. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah Prostoru Prodávajícího. Žádná třetí strana nemá právo uplatňovat na Provozovateli jakékoli nároky nebo jinou právní odpovědnost za informace v Prostoru Prodávajícího.
11. Provozovatel a Prodávající mají právo ukončit Smlouvu odstoupením i bez uvedení důvodu. Oprávněná Smluvní strana odešle oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně
i) buď elektronickou poštou na emailovou adresu Smluví strany, nebo
ii) doporučenou poštou na korespondenční adresu druhé Smluvní strany,
které jsou uvedeny v sekci Kontakt na stránkách Simira.cz (v případě oznámení adresovaného Provozovateli elektronickou poštou), v těchto Pravidlech užívání (v případě oznámení adresovaného Provozovateli doporučenou poštou),  nebo v sekci Můj profil - Správa osobních údajů (v případě oznámení adresovaného Prodávajícímu). Není-li v těchto Pravidlech užívání stanoveno jinak, je odstoupení účinné k poslednímu dni kalendářního měsíce ve kterém došlo k doručení oznámení druhé Smluvní straně, s výjimkou ustanovení Smlouvy, která mají dle dohody Smluvních stran přetrvat i po ukončení účinnosti Smlouvy. 

VII.
Kupní smlouva

1. Kupní smlouvu na vybrané Zboží, příp. smlouvu o dílo na vybranou Službu, uzavírá Kupující s Prodávajícím po potvrzení objednávky Prodávajícím. 
2. Uvedené potvrzení zašle Prodávající prostřednictvím tlačítka Potvrdit objednávku Kupujícímu na jeho e-mail. Registrovanému Kupujícímu zašle potvrzení také vnitřní poštou a v sekci Moje objednávky uvidí Kupující svoji objednávku.
3. Uzavřená kupní smlouva, resp. smlouva o dílo, se řídí platnými zákony České republiky.
4. Prodávající je povinen zaslat Zboží a/nebo Službu v termínu uvedeném v potvrzení a není-li tam termín uveden, pak bez zbytečného odkladu po splnění obchodních  podmínek Prodávajícího Kupujícím.
5. Provozovatel není oprávněn ani povinen řešit spory mezi Prodávajícím a Kupujícím v souvislosti s uzavřenou smlouvou (včetně případné reklamace Zboží, uplatnění jiných vad Zboží nebo neplnění jedné ze smluvních stran).

VIII.
Provizní faktury

1. Provozovatel účtuje Prodávajícímu úplatu za zprostředkování uzavření příslušné smlouvy. Potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího Kupujícímu (tj. uzavřením kupní smlouvy, a/nebo nebo smlouvy o dílo) vzniká nárok Provozovatele na úplatu z dané Objednávky.
2. V případě, že Kupující neodebere Zboží a/nebo Službu a ani za ně nezaplatí, má Prodávající možnost požádat o odečet již uhrazené úplaty. Žádost o odečet má Prodávající možnost nahlásit Provozovateli na detailu dané objednávky- tlačítkem Požádat admina o zrušení objednávky.
3. Každý kalendářní měsíc vystaví Provozovatel Prodávajícímu daňový doklad s vyčíslením úplaty za plnění Smlouvy v předcházejícím kalendářním měsíci. Splatnost úplaty bude činit 10 kalendářních dnů od data uskutečnitelného zdanitelného plnění (poslední den v kalendářním měsíci).  Prodávající má možnost potvrdit výši úhrady. O této skutečnosti bude Prodávající informován vnitřní poštou, e-mailem a v sekci Můj obchod - Provizní faktury, ihned po skončení uskutečnitelného zdanitelného plnění. Po tomto potvrzení mu bude vystaven daňový doklad. Pokud prodávající neprovede toto potvrzení, bude mu daňový doklad vystaven automaticky, a to 8. den od data uskutečnitelného zdanitelného plnění.  Prodávající je povinen zaplatit úhradu bezhotovostním převodem na bankovní účet Provozovatele uvedený na příslušném daňovém dokladu.
4. Prodávající má povinnost platit úplatu řádně a včas. V případě, že prodlení Prodávajícího se zaplacením úplaty přesáhne 15 kalendářních dnů, je Provozovatel oprávněn odstoupit od Smlouvy a zrušit Prostor Prodávajícího, včetně veškerého jeho obsahu. V takovém případě je odstoupení účinné doručením oznámení o odstoupení Prodávajícímu, s výjimkou ustanovení Smlouvy, která mají dle dohody Smluvních stran přetrvat i po ukončení účinnosti Smlouvy.
5. V případě, že Prodávajícímu vznikne povinnost vrátit Kupujícímu cenu Zboží a/nebo Služby, ať již z důvodu uplatnění nároku z vad Zboží či Služby nebo z jiného důvodu, nárok Provozovatele na úplatu tím není dotčen.
 
6. Výše úplaty činí 10% z ceny Zboží, resp. Služby (s DPH), jejichž objednávky Prodávající potvrdil prostřednictvím obchodního sytému Simira.cz v průběhu rozhodného kalendářního měsíce.

IX.
Neprodejní úseky Simira.cz

1. Prodávající i Kupující mají zakázáno uveřejňovat osobní, kontaktní nebo jiné identifikační údaje (kromě nicku a jména a příjmení) na Simira.cz, tedy i v diskusích, blozích, profilech, ve vnitřní poště. Uvedený zákaz se nevztahuje na poskytovatele fotografických služeb, kteří mohou  své kontaktní údaje poskytnout vnitřní poštou na žádost Uživatele, který projevil zájem o jejich Službu.
2. Prodávající i Kupující mají zakázáno na Simira.cz (tedy i v diskusích, blozích, profilech, ve vnitřní poště) vkládat jakékoli webové odkazy, s výjimkou odkazů na jiné webové stránky v rámci Simira.cz.
3. Prodávající i Kupující mají zakázáno vnitřní poštou Simira.cz zasílat hromadné zprávy, jakož i reklamní informace, nebo jiné zprávy obvykle klasifikované jako spam (nevyžádaná pošta).
4. Na Simira.cz je zakázáno chování, které je v rozporu s dobrými mravy a platnými právními předpisy České republiky.

X.
Závěrečná ustanovení
1. Provozovatel je oprávněn změnit Pravidla užívání Simira.cz. Provozovatel je oprávněn změnit poskytování služeb. Tyto změny je povinen zviditelnit na Simira.cz a zároveň upozornit na poslední známou emailovou adresu registrovaného Uživatele, že došlo ke změně. 
2. Provozovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pokud:
2.1. Prodávající porušil povinnost vyplývající mu ze Smlouvy, těchto Pravidel užívání nebo z platných právních předpisů;
2.2. Prodávající jedná způsobem ohrožujícím nebo poškozujícím Provozovatele nebo provoz Simira.cz;
2.3. jednáním či opomenutím Prodávajícího došlo k poškození nebo ohrožení ostatních Uživatelů.
Provozovatel odešle oznámení o odstoupení Prodávajícímu vnitřní poštou Simira.cz a na jeho poslední známou emailovou adresu. Odstoupení je účinné doručením oznámení o odstoupení Prodávajícímu. Odstoupením se Smlouva ruší s účinky ke dni doručení oznámení o odstoupení, s výjimkou tohoto ustanovení a těch dalších ustanovení Smlouvy, která mají dle dohody smluvních stran přetrvat i po ukončení účinnosti Smlouvy. 
3. Ustanovení čl. X odst. 2 se obdobně použije i na ukončení Registrace ze strany Provozovatele vůči Prodávajícímu či Kupujícímu.
4. Provozovatel neodpovídá za škodu, která vznikla nebo hrozí Uživateli, Prodávajícímu nebo Kupujícímu nedostupností Simira.cz, vadným nebo omezeným provozem Simira.cz, poškozením nebo ztrátou jejich dat.
5. Tato Pravidla užívání, jakož i všechny vztahy mezi Provozovatelem a Prodávajícím či Provozovatelem a Kupujícímu řídí právním řádem České republiky. Pro rozhodování sporů souvisejících s uvedenými vztahy jsou příslušné soudy České republiky.

Přidej se
k Simiře na

  • Google plus
  • Facebook

Jejda! Nejdřív se musíte přihlásit.

Zadejte Vaši registrační emailovou adresu.

Storno

Nemusíte si pamatovat všechno!

www.simira.cz nemusíte nosit v hlavě, občas se sami připomeneme e-mailem. Nepropásněte nové soutěže o zajímavé ceny, nejžhavější produktové novinky ani informace o off-line trzích.


Prosím zadejte platnou e-mailovou adresu.

Děkujeme za přihlášení k odběru novinek!

Získejte řadu dalších výhod!


  • Ušetřete čas při nákupu
  • Získejte přehled o stavu vašich objednávek
  • Nenechte si ujít možnost získat slevové kupóny našich prodejců
  • Ovlivněte dění na Simiře svými postřehy a názory
  • Komunikujte přímo s výrobcem a dohodněte detaily své objednávky
  • Nechte si vyrobit své zboží na míru

Chci se registrovatTrvá to jen chviličku :-)